Projekt wykonawczy

Wizualizacje wszystkich lub wybranych wnętrz

Projekt zmian w układzie ścian działowych (jeśli dotyczy)

Projekt podłączeń wodno-kanalizacyjnych i co

Projekt oświetlenia

Projekt rozmieszczenia gniazd zasilających

Projekt sufitów podwieszanych wraz z wymiarami (jeśli są częścią projektu)

Projekt wykończenia posadzek

Projekt wykończenia ścian i sufitów

Projekt zabudowy kuchennej i każdej innej zabudowy stałej (jeśli dotyczy)

Dobór mebli, wyposażenia oraz materiałów wykończeniowych (farb, płytek, tkanin itd.)

Kosztorys zawierający spis mebli, elementów wyposażenia oraz materiałów wykończeniowych z podaniem cen jednostkowych, ilości oraz źródeł zakupu

Zakupy z Inwestorem – warunki oraz częstotliwość zakupów podlegają indywidualnym ustaleniom z danym Inwestorem


Nadzór autorski

Wizytacje w miejscu inwestycji w trakcie wykonywanych prac wykończeniowych w celu weryfikacji zgodności postępu prac z założeniami projektowymi. Częstotliwość / ilość wizytacji jest ustalana z klientem na bieżąco, w miarę potrzeb. Wizytacje są płatne każdorazowo po wykonaniu usługi

Sprawozdanie z wizytacji w postaci notatki z ustaleń dokonanych podczas wizyty

Konsultacje telefoniczne, względnie mailowe z wykonawcami


Nadzór inwestorski

Organizacja prac wykończeniowych

Pomoc w wyborze ekip i wykonawców poszczególnych etapów prac wykończeniowych

Koordynacja prac wykonawców

Kontrola jakości wykonywanych prac oraz sprawowanie kontroli nad wykonawcami prac wykończeniowych pod kątem realizacji warunków umów zawartych z wykonawcami

Potwierdzenie zakończonych robót, usunięcie wad oraz rozliczanie prac nadzorowanych wykonawców

Dokonywanie zakupu materiałów wykończeniowych oraz elementów wyposażenia w imieniu i na rzecz Inwestora

Zapewnienie, o ile zaistnieje taka konieczność, konsultacji dotyczących projektów branżowych